09122889659

#دغدغه دین

#دغدغه دین

شنبه 28 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

هرکس دغدغه دین مردم را نداشته نباشد اصلا" مسلمان نیست! راستی اینکه کسانی که تعلق خاطری به دینداری مردم و دغدغه سعادتمند نمودن آنها را دارند، بیکار خطاب شوند با تدبیر و سواد سازگار است؟ اگر کسی خدایی ناکرده چنین نماید می تواند ادعای سواد و تدبیر کند؟ اصلا" دیگران را به خاطر اهتمام به امور مسلمانان بیکار بشماریم چه حکمی دارد؟ آیا با روح مسلمانی سازگاری دارد؟ هر كس صبح كند و به امور مسلمانان همّت نورزد، از آنان نيست و هر كس فرياد كمك خواهى كسى را بشنود و به كمكش نشتابد، مسلمان نيست. ای کسانی که ايمان آورده ايد ، خود و خانواده خود را از آتشی که هيزم آن مردم و سنگها هستند حفظ كنيد فرشتگانی درشت گفتار و سختگير بر آن آتش موکلند هر چه خدا بگويد نافرمانی نمی کنند و همان می کنند که به آن مامور شده اند.