09122889659

دغدغه دین

دغدغه دین

شنبه 28 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

هرکس دغدغه دین مردم را نداشته نباشد اصلا" مسلمان نیست! از این رو مهمترین وظیفه والدین نسبت به فرزندانشان تربیت صحیح دینی است. وظیفه دارند زمینه هدایت آنها را فراهم کنند. امت اسلامی هم در حکم یک خانواده است و مسئولین حکومت وظیفه دارند زمینه نیل به سعادت این خانواده را مهیا و راه وصول به رضوان الهی را برای همگان هموار نمایند. دغدغه دینداری مردم، یعنی به فکر عقل و شعور دیگران بودن. یعنی فکر و اندیشه دیگران را دوست داشتن. یعنی به فکر اخلاق اسلامی بودن. یعنی گسترش حاکمیت پروردگار و نفی حاکمیت شیطان. یعنی آخرت مردم را مهمتر دانستن و یا حداقل به اندازه‌ای که به دنیای آنان اهمیت داده می شود به فکر عُقبای آنها بودن. دغدغه دینداری مردم یعنی، در کنار سبد غذایی، سبد غذایی معنوی هم فراهم کردن. در کنار رسیدگی به شکم‌های مردم، به فکر دل و جان آنان هم بودن،یعنی فراهم نمودن زمینه‌های رشد علمی و معنوی مسلمانان. با این بیان معلوم می شود؛ چه زشت و ناپسند است کسی به خاطر انجام وظیفه اش به باد تمسخر و استهزاء گرفته شود!!!