09122889659

حذف معماری ایرانی اسلامی

#معمار اسلامی #معماری مسجد #نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری #بهائیت #وهابیت #حذف معماری ایرانی اسلامی #قسمت 7 #رادیو مسجد #مسجد شهید بهشتی

سه‏ شنبه 17 تير‏ 1399 ارسال شده توسط : مدیر

در سنت اسلامی، چه از نظر محتوایی و چه از بعد کالبدی، هر کس مجاز به طراحی و ساختمان مسجد نیست، از نظر محتوائی، قرآن و احادیث معتبر به این نکته اشاره می‌نمایند و از نظر کالبدی نیز، ایده‌های فضائی – هندسی – نمادها و آرایه ها و احکام مسجدسازی، دارای اصول و قواعد نظری و عملی است که بدون آشنایی و تجربه قبلی، کسی قادر به طراحی آن به صورت مطلوب نیست