09122889659

☠️ حزب شیطان به‌دنبال تسلط بر ایران (٧)

سرانجام برای مدیریت جریان غربی‌شدنِ ایران، فراماسون‌ها وارد صحنه شدند. #میرزاملکم‌خان از این افراد بود که دیدگاه‌ها و اقدامات او منشأ بسیاری از تحولات بعدی شد. وی مؤسس اولین #لژفراماسونری ایران به‌نام #فراموشخانه بود.

دوشنبه 26 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

1⃣ سرانجام برای مدیریت جریان غربی‌شدنِ ایران، فراماسون‌ها وارد صحنه شدند. #میرزاملکم‌خان از این افراد بود که دیدگاه‌ها و اقدامات او منشأ بسیاری از تحولات بعدی شد. وی مؤسس اولین #لژفراماسونری ایران به‌نام #فراموشخانه بود.
 
2⃣ روزنامه‌ها نیز به‌عنوان نمایندهٔ رسانه‌های تودهٔ آن دوره و اشاعه‌دهندگان ارزش‌ها و آموزه‌های #تمدن_غرب به این گروه پیوستند.
 
3⃣ این روزنامه‌ها که ابتدا خارج از کشور انتشار می‌یافت و به ایران وارد می‌شد، در آن دوره تلاش می‌کرد تا جای منبر و رسانه‌های سنتی را در ایران بگیرد. #میرزاصالحشیرازی که نخستین روزنامه را در ایران منتشر کرد یک فراماسونر بود.
 
4⃣ بدین‌گونه یک جریان #روشنفکری بیمار و #وابسته به غرب و #فراماسونری، پیش از مشروطه در ایران متولد شد که همچنان به مأموریت خویش در حال حاضر در کشور ادامه می‌دهد.
 
5⃣ شکست روسیه از ژاپن بهانه‌ای شد برای این گروه که منشأ قدرت ژاپن را استقرار نظام #مشروطه اعلام کنند و ذوق‌زده به تبلیغ این نوع نظام حکومتی روی آورند.
 
6⃣ #انقلاب_روسیه و تأسیس #مجلس در این کشور متعاقب شکست از ژاپن، بر این اندیشه دامن زد.
 
✍️ دکتر محمدهادی همایون