09122889659

با کودکان حرف نشنو چه کنیم؟

اجازه دهید نتایج طبیعی آشکار شوند. کمتر حرف بزنید و بیشتر عمل کنید. اگر کودکتان اتاقش را تمیز نمی کند مهم نیست، اجازه دهید که او با پیامد طبیعی داشتن یک اتاق کثیف و بدبو مواجه شود.

پنجشنبه 29 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر