09122889659

ازاد سازی خرمشهر

عشق جوشیدوخرمشهر راکد وخموش وخسته نشد نخل هایش اگرچه خون می خورد ریشه هایش به غم بسته نشد!

يکشنبه 04 خرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر