09122889659

تذکر به نانوایی به دلیل استفاده از آب آلوده

امروز بازرس این وزارتخانه به نانوایی مراجعه کرده و در مورد استفاده از اب تانکری ! ( آب الوده ) به نانوایی تذکر داده است .

پنجشنبه 28 فررودين 1399 ارسال شده توسط : مدیر