09122889659

روسری سرکردن زهرا خانم

از امشب زهرا خانم تصمیم گرفته بود که روسری سرشون کنند و به همین منظور حاج اقا خسروی از طرف مسجد یک روسری به ایشان هدیه کردند.

سه‏ شنبه 27 اسفند 1398 ارسال شده توسط : مدیر