09122889659

عبرت تاریخ

⛔⚫ عبرت تاریخ⚫⛔ شک خواص طلحه بن عبیدالله ⚫ حضور در غزوات⚫ 🔅قسمت ۹۵🔅

شنبه 13 دي 1399 ارسال شده توسط : مدیر

⛔ شورای شش نفره تعیین خلیفه سوم طلحه به همراه امام علی (ع)، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص در شورای شش نفره تعیین خلیفه سوم قرار گرفت. برخی معتقدند که وی در آن زمان، خارج از شهر مدینه بود و پس از بازگشت، عثمان را به عنوان انتخاب خود معرفی کرد. برخی نیز گفته‌اند وی پس از مرگ عمر و بیعت با عثمان به مدینه بازگشت. اعضای شش نفره ی انتخاب خلیفه، افراد زیر بودند: امام علی (ع) عثمان بن عفان عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص زبیر بن عوام طلحة بن عبیدالله 🔅🔅🔅🔅🔅🔅 💌«گردآورنده: جناب آقای کمیل گوهریان» 🔅🔅🔅🔅🔅🔅 رادیو مسجد شهید بهشتی(ره)