09122889659

برپایی ایستگاه های صلواتی

دوشنبه 13 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

🌷 برپایی ایستگاه های صلواتی با ارائه کالاهای کوچک فرهنگی از قبیل #برچسب برای شیشه اتومبیل ها- #پیکسل های تبلیغی تهیه #ڪتابچه های کوچک خطبه غدیر و #موادضدعفویکننده 🔺درگاه پرداخت جهت احیای عیدالله الاکبر🔻 #واریزنذرغدیر درگاه پرداخت: https://bahamta.com/c/52978-25958298