09122889659

نذر فرهنگی

دوشنبه 13 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

#سبدهاےموادغذایی {برنج و روغن وگوشت وحبوبات} برای شیعیان نیازمند 🔺درگاه پرداخت جهت احیای عیدالله الاکبر🔻 #واریزنذر_غدیر درگاه پرداخت: https://bahamta.com/c/52978-25958298