09122889659

توزيع نان صلواتي

دوشنبه 13 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

مسجد شهید بهشتی 🌷#توزيع نان صلواتي 🔺درگاه پرداخت جهت احیای عیدالله الاکبر🔻 #واریزنذرغدیر درگاه پرداخت: https://bahamta.com/c/52978-25958298