09122889659

نذر فرهنگی

دوشنبه 13 مرداد 1399 ارسال شده توسط : مدیر

💥برنامه های خادمان شما درمسجد شهید بهشتی غدیر امسال و با توجه به شرایط ویژه #کرونایی اینگونه پیش بینی شده است: 1️⃣ #سبدهاےموادغذایی {برنج و روغن وگوشت وحبوبات} برای شیعیان نیازمند 2️⃣ #طبخ غذای گرم به جهت احیای سنت ارزشمند اطعام غدیر 3️⃣ برپایی ایستگاه های صلواتی با ارائه کالاهای کوچک فرهنگی از قبیل #برچسب برای شیشه اتومبیل ها- #پیکسل های تبلیغی تهیه #ڪتابچه های کوچک خطبه غدیر و #موادضدعفویکننده 4️⃣ تدارک #کارت_هدیه و تقدیم به #ایتام 5️⃣ اهدای پرچم وپوستر 💥 برگزاری جشن در فضای باز و پارک با رعایت #پروتکلهایبهداشتی درصورت بهتر شدن وضعیت شهر ازجهت ویروس منحوس💥 #واریزنذرغدیر درگاه پرداخت: https://bahamta.com/c/52978-25958298